Algemene voorwaarden Prins en Koster advocaten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Prins en Koster advocaten: de maatschap Prins en Koster advocaten, ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten, praktijkvennootschappen en overige medewerkers die voor- en onder de naam Prins en Koster advocaten werkzaam zijn.
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Prins en Koster advocaten tot het verrichten van diensten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard.
 4. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden
 5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
 6. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
 7. Stichting Beheer Derdengelden Prins en Koster advocaten: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
 8. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Prins en Koster advocaten.
 9. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Prins en Koster advocaten en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten
 3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Prins en Koster advocaten aan cliënt.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Prins en Koster advocaten welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.
 4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van Prins en Koster advocaten een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van Prins en Koster advocaten aanleiding is. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Cliënt wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat vooraf wel schriftelijk in kennis gesteld.
 5. Indien dat, naar het oordeel van Prins en Koster advocaten, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Prins en Koster advocaten het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Prins en Koster advocaten in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Prins en Koster advocaten aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Prins en Koster advocaten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
 5. Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina.

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
 4. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 6. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 7. Naast het honorarium is de cliënt aan Prins en Koster advocaten verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee). Mocht het huidige inkomen lager zijn dan kan de cliënt een zogenaamde peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Terzake de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand is Prins en Koster advocaten geen (formele) partij. De rechtsverhouding bestaat tussen de cliënt en de raad voor Rechtsbijstand.
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt Prins en Koster advocaten op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd door Prins en Koster advocaten.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
 5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken alsmede proceskostenveroordelingen van de cliënt vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend, dan wel zijn door de cliënt aan derden verschuldigd.
 6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betalingen van declaraties dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer, of ten kantore van Prins en Koster advocaten door middel van een wettig betaalmiddel.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 5. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Prins en Koster advocaten instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag per direct opeisbaar wordt.
 6. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder artikel 10 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom. De ontvangen betalingen strekken uitdrukkelijk niet in mindering op de geliquideerde proceskosten.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

 1. Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kan Prins en Koster advocaten na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, e.e.a. conform de bepalingen krachtens de Wet Buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door Prins en Koster advocaten zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en).
 3. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 4. Prins en Koster advocaten heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 12 – Derdengelden

 1. Ons kantoor beschikt sinds 31 december 2023 niet meer over een derdengeldrekening.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Prins en Koster advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Prins en Koster advocaten is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Prins en Koster advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Prins en Koster advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 4. Prins en Koster advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Prins en Koster advocaten voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Prins en Koster advocaten te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag (maximaal € 1.500.000,00 per gebeurtenis en maximaal € 3.000.000 per jaar), vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Prins en Koster advocaten strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Prins en Koster advocaten.
 7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot
  uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Prins en Koster advocaten is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
 9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Prins en Koster advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Prins en Koster advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Prins en Koster advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 15 – Archivering

 1. Prins en Koster advocaten zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 6 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 3. Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Prins en Koster advocaten gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 4. Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 16 – Klachten- en geschillenregeling

 1. Prins en Koster advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Prins en Koster advocaten aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 3. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Prins en Koster advocaten t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
 4. De cliënt dient zijn klacht aan Prins en Koster advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 5. De klachtenbehandelaar van het zal vervolgens in overleg treden met de cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Prins en Koster advocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Prins en Koster advocaten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
 8. Prins en Koster advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.

locaties

Den Helder

Gebouw City House
Adres
Middenweg 168a
1782 BL Den Helder
Contact
T: 0223 - 62 00 00
F: 0223 - 62 01 01
E: info@prinsenkosteradvocaten.nl

Schagen

Kantoorpand Stouthart & Hilber notarissen
Adres
Loet 45
1741 BN Schagen
Contact
T: 0224 - 29 91 33

E: info@prinsenkosteradvocaten.nl

Bergen

besprekingslocatie
Adres
Marijkelaan 11
1862 EW Bergen
Contact
T: 0223-62 0000

E: info@prinsenkosteradvocaten.nl