Privacyverklaring

Privacystatement PRINS & KOSTER ADVOCATEN

Prins & Koster advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Prins & Koster advocaten verwerkt. 

In dit privacy statement geven wij aan hoe Prins & Koster advocaten met persoonsgegevens omgaat. 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR PERSOONSGEGEVENS?

Prins & Koster advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Prins & Koster advocaten is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
Prins & Koster advocaten is gevestigd aan Middenweg 168a te 1782 BL Den Helder. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: info@prinsenkosteradvocaten.nl

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Prins & Koster advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor één of meer van de onderstaande doeleinden:
• het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
• het innen van declaraties;
• advisering, bemiddeling en verwijzing;
• voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• activiteiten m.b.t. marketing en communicatie;
• werving en selectie (sollicitatie);
• het onderhouden van contacten;
• het verbeteren van onze informatievoorziening;
• het verbeteren en beveiligen van onze kantoorvoorzieningen, zoals onze website www.prinsenkosteradvocaten.nl het maken van gebruikersstatistieken in relatie tot onze website;
• toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging;
• de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Prins & Koster advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:
• contactgegevens en andere persoonsgegevens die benodigd zijn voor de behandeling van een zaak, inclusief financiële- en betalingsgegevens;
• contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of webformulieren;
• contactgegevens en andere persoonsgegevens verstrekt tijdens bezoeken aan ons kantoor, gesprekken, bijeenkomsten, vermeld op visitekaartjes, etc.;
• contactgegevens en andere persoonsgegevens verstrekt in het kader van een sollicitatie, arbeidsovereenkomst en/of potentiële deelname aan onze recruitmentactiviteiten;
• persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites en zakelijke sociale mediaplatforms (bijvoorbeeld Linkedin);
• persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster of (andere) openbare bronnen.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Prins & Koster advocaten, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Prins & Koster advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meer van de volgende gronden:
• verkregen toestemming van betrokkene(n);
• uitvoering van een overeenkomst of in aanloop tot het mogelijk sluiten van een overeenkomst;
• wettelijke verplichting;
• gerechtvaardigd belang;
• de gegevens zijn kennelijk openbaar gemaakt door betrokkene(n);
• de gegevens zijn verkregen krachtens de Wet politieregisters of de Wet justitiële en strafrechtelijke gegevens;
• de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Prins & Koster advocaten deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden voor verwerking. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Prins & Koster advocaten (bijvoorbeeld: een IT-leverancier). Ook kunnen persoonsgegevens in verband met een (gerechtelijke) procedure of correspondentie met een wederpartij worden gedeeld. 
Prins & Koster sluit met de derde partij, die in opdracht van Prins & Koster advocaten persoonsgegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Prins & Koster advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een andere derde partij die is ingeschakeld ten behoeve van een deskundigenrapport. 
Prins & Koster advocaten is onder omstandigheden op grond van de wet verplicht persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, te verstrekken.
Persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden van alleen die derden. 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die het kantoor daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

BEVEILIGING

Prins & Koster advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Prins & Koster gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Prins & Koster advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

BEWAARTERMIJN

Prins & Koster advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking en niet langer dan op grond van wet- en regelgeving is vereist.  

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Een betrokkene heeft met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens de volgende rechten:
• recht op informatie;
• recht op inzage;
• recht op correctie, aanvulling of afscherming;
• recht op vergetelheid;
• recht op beperking van de verwerkte persoonsgegevens;
• recht op dataportabiliteit;
• recht op bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens;
• recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een betrokkene kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, sturen naar info@prinsenkosteradvocaten.nl. Op dit verzoek wordt binnen 4 weken gereageerd.
Teneinde zeker te stellen dat Prins & Koster advocaten op een juiste manier op zo’n verzoek kan reageren, vraagt Prins & Koster advocaten de verzoeker ter verificatie een kopie over te leggen van zijn/haar geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Prins & Koster advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op de persoonsgegevens van de verzoeker.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen op grond waarvan Prins & Koster advocaten aan een verzoek van een betrokkene geen (volledige) uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Indien u vindt dat Prins & Koster advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. 

AANPASSING PRIVACYSTATEMENT

Prins & Koster advocaten behoudt zich het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in het privacy beleid zal hierover een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst. Raadpleeg daarom regelmatig de website. De meest actuele versie van ons privacy statement is te vinden via www.prinsenkosteradvocten/privacystatement

CONTACTGEGEVENS

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en dit privacy statement kan contact worden opgenomen met:
Prins & Koster advocaten 
Middenweg 168a
1782 BL Den Helder
info@prinsenkosteradvocaten.nl
Dit privacy statement is vastgesteld op 30 oktober 2018.

locaties

Den Helder

Gebouw City House
Adres
Middenweg 168a
1782 BL Den Helder
Contact
T: 0223 - 62 00 00
F: 0223 - 62 01 01
E: info@prinsenkosteradvocaten.nl

Schagen

Kantoorpand Stouthart & Hilber notarissen
Adres
Loet 45
1741 BN Schagen
Contact
T: 0224 - 29 91 33

E: info@prinsenkosteradvocaten.nl

Bergen

besprekingslocatie
Adres
Marijkelaan 11
1862 EW Bergen
Contact
T: 0223-62 0000

E: info@prinsenkosteradvocaten.nl